Assistant Principal (Vocational Studies)

Holiday Entitlement:

37 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum

Pembrokeshire College is seeking to appoint an inspirational Assistant Principal to continue its journey to excellence and expand its educational and training services. The successful candidate will be an exceptional and ambitious leader who will drive further success, excellence and growth.

Reporting to the Principal, the successful candidate will continue to raise the quality of learner outcomes and ensure that the College curriculum meets the economic aspirations of Wales.  Leading and motivating a large team of staff over 3 Faculties, together with direct responsibility for the Quality/Aspire/CPD function within the College, the candidate will possess strong people management skills. With a strong track record of organisational change and excellent communication skills, the candidate will establish good relationships with partners including local and regional employers, the Regional Learning and Skills Partnership and Welsh Government officials.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

To view the College’s strategic documents, please click here.  A copy of the College’s management structure is attached for your information.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

Closing Date:   Midnight, Wednesday 18 September 2019

Proposed interview Date:  Wednesday 23 October 2019

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Pennaeth Cynorthwyol (Astudiaethau Galwedigaethol)

Hawl Gwyliau:

37 diwrnod o Wyliau Blynyddol ynghyd ag 8 diwrnod o Wyliau Banc a’r Coleg yn cau y flwyddyn

Mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Pennaeth Cynorthwyol ysbrydoledig i barhau â'i daith i ragoriaeth ac ehangu ei wasanaethau addysgol a hyfforddiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd eithriadol ac uchelgeisiol a fydd yn gyrru llwyddiant, rhagoriaeth a thwf pellach.

Gan adrodd i'r Pennaeth, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn parhau i godi ansawdd canlyniadau dysgwyr a sicrhau bod cwricwlwm y Coleg yn cwrdd â dyheadau economaidd Cymru. Yn arwain ac yn ysgogi tîm mawr o staff dros 3 Chyfadran, ynghyd â chyfrifoldeb uniongyrchol am y swyddogaeth Ansawdd/Amcan/DPP yn y Coleg, bydd gan yr ymgeisydd sgiliau cryf o reoli pobl. Gyda hanes cryf o newid sefydliadol a sgiliau cyfathrebu rhagorol, bydd yr ymgeisydd yn sefydlu perthnasoedd da gyda phartneriaid gan gynnwys cyflogwyr lleol a rhanbarthol, y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol a swyddogion Llywodraeth Cymru.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

I weld dogfennau strategol y Coleg, cliciwch yma. Mae copi o strwythur rheoli'r Coleg ynghlwm er eich gwybodaeth.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau/milwyr wrth gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

Dyddiad Cau:   Hanner Nos, Nos Fercher 18 Medi 2019 

Dyddiad arfaethedig ar gyfer cyfweliadau:  Dydd Mercher 23 Hydref 2019

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk