Lecturer (Instrumentation & Process Control Engineering)

Pembrokeshire College has an exciting opportunity within the Faculty of Engineering and Construction for a Lecturer in Instrumentation and Process Control Engineering, to be based at our Main Campus in Haverfordwest.

Salary Details:

Scale: MG1-UP1 (£23,626 - £36,637 pro rata)
Opportunity to progress onto a further scale
UP2-UP3 (£37,996 – £39,401 pro rata)

Hours of Work:

Full Time - 37 hours per week (equivalent to 835 annual teaching hours).  We welcome applications from those who are interested in fewer hours or part-time teaching.

Holiday Entitlement:

46 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum.

Qualifications:              

· You will ideally be qualified to degree level or equivalent in a relevant discipline

· If you do not hold a recognised teaching qualification (such as PGCE), you will be required to undertake and achieve PGCE within a specified timescale.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please note: Successful  candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2017 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Closing Date: Midnight, Wednesday 4th September 2019​

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Darlithydd (Peirianneg Offeryniaeth a Rheoli Prosesau)​

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous o fewn y Gyfadran Peirianneg ac Adeiladu am Ddarlithydd mewn Peirianneg Offeryniaeth a Rheoli Prosesau, i'w leoli ar ein Prif Gampws yn Hwlffordd.

Manylion Cyflog:

Graddfa: MG1-UP1 (£23,626 - £36,637 pro rata)
Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach
UP2-UP3 (£37,996 - £39,401 pro rata)

Oriau Gwaith:

Llawn Amser - 37 awr yr wythnos (sy'n cyfateb i 835 o oriau dysgu  y flwyddyn)

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o oriau neu addysgu rhan-amser.

Hawl i Wyliau:           

46 diwrnod o wyliau blynyddol ac 8 diwrnod o wyliau banc/Coleg yn cau y flwyddyn

Cymwysterau:           

· Byddwch yn gymwys i lefel gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth berthnasol.

· Os nad oes gennych gymhwyster dysgu cydnabyddedig (fel TAR), bydd gofyn i chi gyflawni’r cwrs TAR o fewn amserlen benodol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 4ydd Medi 2019​

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk