Software Developer

This is an exciting opportunity for the right candidate to be an active member of the software development team, ensuring systems are customer focused and give timely, accurate and clear information. A key to this role is being able to communicate effectively with colleagues across all departments to ensure that what we deliver meets their expectations.

You must want to be part of a collaborative culture, be open-minded and respect the views of others. With this, we are looking for a keen developer who is always looking to build their expertise and always ready to learn. We ask that you have an approachable manner with excellent attention to detail and puts customer service at the centre of everything we do. You must demonstrate the values and behaviours of the organisation in everything you do.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date for this role is: 01/09/2019

Please apply via the link.

Swyddog Datblygu Meddalwedd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i'r ymgeisydd cywir fod yn aelod gweithgar o'r tim datblygu meddalwedd, gan sicrhau bod systemau yn canolbwyntio ar bobl ac yn rhoi gwybodaeth amserol, gywir a chlir. Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol a chydweithwyr ar draws pob adran yn allweddol i'r swydd hon, er mwyn sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei ddarparu yn bodloni eu disgwyliadau.

Rhaid i chi fod eisiau bod yn rhan o ddiwylliant cydweithredol, bod a meddwl agored, a pharchu barn pobl eraill. Yn ogystal a hyn, rydym yn chwilio am ddatblygwr brwd sydd am adeiladu ei arbenigedd ac sydd o hyd yn barod i ddysgu. Gofynnwn fod agwedd gyfeillgar gyda chi, yn ogystal a sylw rhagorol at fanylder, a'ch bod chi'n rhoi gwasanaeth cwsmeriaid wrth galon bopeth a wnawn.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
  pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 01/09/2019