Assessor in Care

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an assessor to work with candidates in their workplace to enable them to gain the new QCF Diploma qualifications.

Hours of Work:

15 hours a week.

Contract Type:

Salaried - Fixed Term until 31/07/2020

Qualifications:

Hold a Care/Management qualification at minimum Level 5
Ideally you will also hold a recognised teaching/assessing qualification (such as TDLB, D32, D33 or A1 Award) and an Internal Verification Qualification. If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in  gaining this during your employment, within an agreed timescale.

This is a highly flexible role that can often be worked around other commitments.  It is a requirement to have access to transport as frequent travel is critical to the position.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Closing Date:  Midnight, Sunday 25th August 2019​

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Asesydd mewn Gofal

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi asesydd i weithio gydag ymgeiswyr yn eu gweithle i'w galluogi i ennill cymwysterau newydd y Diploma QCF.

Oriau Gwaith:

15 awr yr wythnos

Math o Gontract:

Cyflogedig - Tymor Penodol tan 31/07/2020

Cymwysterau:

Bod â chymhwyster Gofal/Rheolaeth ar o leiaf Lefel 5
Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn meddu ar gymhwyster dysgu/asesu cydnabyddedig (fel Dyfarniad TDLB, D32, D33 neu A1) a Chymhwyster Dilysu Mewnol. Os nad ydych yn meddu ar y cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i ennill hwn yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Mae hon yn rôl hyblyg iawn y gellir ei gweithio yn aml o amgylch ymrwymiadau eraill. Mae'n ofynnol cael mynediad at gludiant gan fod teithio aml yn hanfodol i'r swydd.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan:  Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 25 Awst 2019   

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk