Assessors in Engineering - Food & Drink / Instrumentation & Control

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint part-time Assessors within the Engineering & Construction Faculty, to work with candidates in the College and also in their workplace to enable them to gain the new RQF or QCF Diploma qualifications and apprenticeship frameworks.  

Salary Details:            

BS 22–25 BAR BS26-29 (£22,260– £24,103 BAR £24,889 - £27,654 pro    rota) 

Hours of Work:

18.5 working hours per week - equivalent to 0.5 FTE

Holiday Entitlement:

14 days Annual Leave plus 8 Bank Holidays per annum

Qualifications:   

· It is essential to hold a minimum Level 3 qualification in the relevant discipline.  Ideally, you will have completed an NVQ qualification/apprenticeship in the  related field and; 

· Ideally you will also hold a recognised teaching/assessing qualification (such as TDLB, D32, D33 or A1 Award) and an Internal Verification Qualification. If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in gaining this during your employment, within  an agreed timescale.

This is a highly flexible role that can often be worked around other commitments.  It is a requirement to have access to transport as frequent travel is critical to the position.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please note: Successful  candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £44).

With effect from 1st April 2017 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £45).

Closing Date: Midnight, Wednesday 4th September 2019​

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Mae'r swyddi Aseswyr canlynol mewn Peirianneg ar gael:

· Peirianneg Bwyd a Diod

· Offeryniaeth a Rheolaeth

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Aseswyr rhan-amser yn y Gyfadran Peirianneg ac Adeiladu, i weithio gydag ymgeiswyr yn y Coleg a hefyd yn eu gweithle i'w galluogi i ennill y cymwysterau Diploma RQF neu QCF newydd a fframweithiau prentisiaeth.

Manylion Cyflog:      

BS 22-25 BAR 26-29 (£22,260 - £24,103 BAR £24,889 -£27,654 pro rota)

Oriau Gwaith:

18.5 awr yr wythnos - cyfwerth â 0.5 CALl

Hawl i Wyliau:

14 diwrnod o wyliau blynyddol ac 8 o wyliau banc y flwyddyn

Cymwysterau:

· Mae'n hanfodol bod gennych o leiaf gymhwyster Lefel 3 yn y ddisgyblaeth berthnasol. Yn ddelfrydol, byddwch wedi cwblhau cymhwyster NVQ/prentisiaeth yn y maes cysylltiedig ac;

· Yn ddelfrydol, byddwch hefyd yn meddu ar gymhwyster dysgu/asesu cydnabyddedig (fel Dyfarniad TDLB, D32, D33 neu A1) a Chymhwyster Dilysu Mewnol. Os nad ydych yn meddu ar y cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i gyflawni hyn yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amserlen y cytunwyd arni.

Mae hon yn rôl hyblyg iawn y gellir ei gweithio yn aml o amgylch ymrwymiadau eraill. Mae'n ofynnol cael mynediad at gludiant gan fod teithio aml yn hanfodol i'r swydd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan: Ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar da yn y Gymraeg / Ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / Ymgeiswyr Rhannu Swyddi.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl ar gyfer gweithlu’r oedolion a phlant cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £44).

O’r 1af Ebrill 2017, mae gofyn i bob Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £45).

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 4ydd Medi 2019​

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk