Lecturer in IT

Part time position (0.6FTE - 22.2 hours per week)

Fixed term until 31st March 2020

Unqualified: £20,020 - £23,626 per annum (pro rata)

Qualified: £23,626 - £39,401 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity for a specialist part time Lecturer in IT at Bridgend College to join a fantastic, highly motivated team.

As a Lecturer in IT, you will have substantial experience of using initiative, creativity and judgement when delivering activities in an area that fits with the Curriculum. We ask that you have a good understanding of Coding, Programming, Networking, Hardware, Cyber Security, Databases, Game Design and development, and be able to relate this to a range of learners with different levels of ability.

You should have knowledge of curriculum delivery for IT FE and HE qualification standards  from Level 1 to Level 5, and it would be ideal if you also had an understanding of Welsh Baccalaureate, New & Emerging technologies, Concepts e.g. EV3 Lego Mindstorm, RPi, BBC Microbit.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date of applications is: 4th August 2019 23:59

Date of interview: 15th August 2019

Please apply via the link.

Darlithydd TG

Swydd rhan amser (0.6 cyfwerth ag amser llawn -  22.2 awr yr wythnos)

Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2020

Digymhwyster: £20,020 - £23,626 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: £23,626 - £39,401 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i Ddarlithydd TG arbenigol rhan amser ymuno a thim arbennig a chryf ei gymhelliad yng Ngholeg Penybont.

Fel Darlithydd TG, bydd gennych brofiad helaeth o ddefnyddio blaengarwch, creadigrwydd a phenderfyniadau da wrth gyflwyno gweithgareddau mewn maes sy'n cydweddu a'r cwricwlwm. Gofynnwn fod gennych ddealltwriaeth dda o Godio, Rhaglennu, Rhwydweithio, Caledwedd, Seiberddiogelwch, Cronfeydd Data, Datblygu a Dylunio Gemau, a'ch bod chi'n gallu cyflwyno hyn i amrywiaeth o ddysgwyr o wahanol lefelau gallu.

Dylech fod a gwybodaeth am sut i gyflwyno cwricwlwm ar gyfer safonau cymhwyster TG Addysg Bellach ac Addysg Uwch o Lefel 1 i Lefel 5, ac fe fyddai'n ddelfrydol pe bai dealltwriaeth o Fagloriaeth Cymru, technolegau newydd sy'n datblygu, cysyniadau e.e. EV3 Lego Mindstorm, RPi, BBC Microbit gennych hefyd.

Os credwch y gallwch gyfrannu at y dysgu a'r addysgu yn y maes hwn, hoffwn glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan

TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 4 Awst 2019 23:59

Dyddiad y cyfweliad: 15 Awst 2019