Gower College Swansea

Electrical Tutor Assessor - Experienced Worker Scheme

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Posted
17 Jul 2019
Closes
08 Aug 2019
Ref
JUL20198482
Subject Area
Engineering
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Experienced Worker Scheme or Mature Candidate Scheme is a JIB-accredited prior learning programme which is offered through recognised qualifications from City and Guilds and EAL.

The programme is open to practising operatives and experienced workers who have been working within the electro technical industry for five years and wish to demonstrate their technical knowledge, performance and competence to the industry standard - Level 3.

The ideal candidate will be highly knowledgeable, have a strong engineering background and possess evidence of assessing in a similar setting. The successful candidate will deliver, where required, the Competence Enhancement Training course for AM2 candidates requiring additional training prior to sitting the AM 2 practical exam. In addition there is a requirement to assist with the preparation of the AM2 bays.

The successful candidate will possess enthusiasm, a self-sufficient attitude, coupled with the motivation and commitment to support learners to achieve the timely completion of their qualifications.

The candidate will be educated to Level 2 in English and Maths (GCSE or equivalent) and ideally hold or be willing to work towards an Assessor Award (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 or Training Assessment qualification).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Rhaglen ddysgu blaenorol a achredir gan JIB yw’r Cynllun Gweithwyr Profiadol, neu’r Cynllun Ymgeiswyr Aeddfed. Mae’r rhaglen yn cynnig cymwysterau cydnabyddedig o City and Guilds a EAL. Mae’r rhaglen yn agored i weithwyr dan hyfforddiant yn ogystal â gweithwyr sydd wedi bod yn gweithio yn y diwydiant electro-dechnegol am bum mlynedd ac yn dymuno dangos bod eu gwybodaeth dechnegol, eu perfformiad a’u cymhwysedd yn bodloni safonau’r diwydiant. - Lefel 3.

Mae Coleg Gwyr Abertawe’n chwilio am unigolyn brwdfrydig ac ysbrydoledig sydd â chefndir mewn gosodiadau trydanol i asesu ac addysgu dysgwyr sydd wedi’u cofrestru ar y rhaglen.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn wybodus iawn ac yn meddu ar gefndir cadarn mewn peirianneg ynghyd a’r profiad o asesu mewn amgylchedd tebyg. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu, lle bo gofyn, Cwrs Gwella Cymhwysedd i ymgeiswyr AM2 sydd angen hyfforddiant ychwanegol cyn sefyll arholiad ymarferol AM2. Yn ogystal â hyn, mi fydd hi’n ofynnol i’r unigolyn llwyddiannus helpu gyda pharatoi baeau AM2.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn eiddgar, yn falch, ac yn gallu dangos brwdfrydedd dros gefnogi dysgwyr i gwblhau eu cymwysterau yn brydlon. Bydd gan yr ymgeisydd Lefel 2 mewn Saesneg a Mathemateg (TGAU neu’r cyfwerth) ac yn meddu ar neu’n barod i weithio tuag at Gymhwyster Asesu (CAVA, TAQA, A1, D32 / D33 neu Gymhwyster Asesu Hyfforddiant).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).