Hairdressing and Beauty Instructor/Demonstrator (0.5 FTE)

Unqualified: £20,020 - £23,626 per annum (pro rata)
Qualified: £23,626 - £39,401 per annum (pro rata)

0.5 FTE (18.5 Hours per week)

You will work closely with lecturing staff in Hairdressing [mainly FE and Junior Apprentices] and Beauty to prepare, deliver and assess high quality practical training tasks, including;

 • Instructing on courses/programmes.
 • To guide and support learners by being responsible for instruction and demonstration of skills in a practical setting.
 • Carrying out practical assessments/observations on courses/programmes.
 • Liaising with the lecturers to develop study programmes in the curriculum area.
 • Liaising with the lecturers in planning, preparing and carrying out practical Instruction.
 • Coordinating skills competitions and events with Hair and Beauty.
 • Carrying out enrichment activities with the Junior Apprentices and supporting JA transition.
 • Taking part in the quality assurance procedures at the College.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce.
 • Free parking.
 • Fantastic Learning & development opportunities.
 • Very generous annual leave entitlement. 
 • Free access to the Gym suite.
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date for this role is: 24/07/2019

 

Cyfarwyddyd/Arddangoswr Harddwch a Thrin Gwallt

Diymysg: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata)
Cymwys: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

0.5 FTE (18.5 awr yr wythnos)Rydym yn edrych am Gyfarwyddyd/Arddangoswr Harddwch a Thrin Gwallt I ymuno a Choleg Pen-y-bont.
 
Byddwch yn gweithio'n agos gyda staff darlithio yn Trin Gwallt [yn bennaf Addysg Bellach a Phrentisiaid Iau] a Harddwch i baratoi, darparu ac asesu tasgau ymarferol o ansawdd uchel, gan gynnwys;

 • Cyfarwyddo ar gyrsiau a rhaglenni
 • I arwain a chynorthwyo dysgwyr trwy fod yn gyfrifol am arweinyddiaeth ac arddangos sgiliau yn amgylchedd ymarferol
 • Cario allan asesiadau/arsylwadau ymarferol ar gyrsiau a rhaglennu
 • Cysylltu gyda darlithwyr i ddatblygu rhaglennu astudiaeth yn y cwricwlwm
 • Cysylltu a darlithwyr i gynllunio, paratoi a gweithredu cyfarwyddiadau ymarfero
 • Cydlynu cystadlaethau sgiliau a digwyddiadau Gwallt a Harddwch
 • Cario allan gweithgareddau cyfoethogiad i Brentisiaid
 • Cymryd rhan mewn dulliau sicrhau ansawdd

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob 
  pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 24/07/2019

Please apply via the link.