Lecturer in Health and Social Care

0.7 FTE (25.9 hours per week)

Fixed Term until August 2020

Unqualified FTE: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata) 

Qualified FTE: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

Bridgend College is on the lookout for a motivated individual to join their fantastic staff team.

Job Purpose: To plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of programmes effectively and efficiently.

As a Lecturer in Health and Social Care, you will be a current /recent Health and Social Care practitioner working within a relevant sector or teachingin the relevant sector and have knowledge of delivering practical sessions,underpinned by critical and theoretical perspective. We ask that you are competent in one or more of the following specialisms:

 • Health / Care background (e.g. nursing/social work)
 • Anatomy and Physiology/ Human Biology 

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health,personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Closing date of applications is: 23rd July 2019

Please apply via the link.

Darlithydd yn Iechyd & Gofal Cymdeithasol

0.7 FTE(25.9 oriau yr wythnos)

CyfnodPenodol nes Awst 2020

Diymysg:GBP 20,020 - GBP 23,626 y flwyddyn (pro rata)

Cymwys:GBP 23,626 - GBP 39,401 y flwyddyn (pro rata)

Mae Coleg Pen-y-bont yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymunoa'u tim ffantastig.

Pwrpas y Swydd: I gynllunio, datblygu,gwerthuso a darparu cynnwys y cwricwlwm yn effeithiol.

Fel Darlithydd yn Iechyd & Gofal Cymdeithasol, byddwch yn diweddar/cyfoes o Iechyd aGofal Cymdeithasol o fewn sector perthnasol neu ddysgu/hyfforddi yn sectorperthnasol, Ac mae gennych ddealltwriaeth o arwain sesiynauymarferol, wedi seilio ar safbwynt damcaniaethol a critigol. Gofynnwyd ichi fod yn gymwys yn un neu fwy o'r arbenigaethau dilynol:

 • Iechyd/Cefndir gofal (nyrsio/gofalcymdeithasol)
 • Anatomeg a Ffisioleg/Bioleg Ddynol

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB yFlwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn golegarobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - feldysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi ynyr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig​
 • Parcio am ddim
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd,personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn dibynnu ar DBS uwch am y gweithlu plant acoedolion archolladwy, yn ogystal a chofrestriad fel athro addysg bellach gyda Chyngor Y Gweithlu Addysg.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 23Gorffennaf 2019