Student Experience Administrator

We have a fixed term opportunity for a Student Experience Administrator at Bridgend College to join an enthusiastic, highly motivated team.

As a Student Experience Administrator, you will support across the directorate of Learner Services with key functions to ensure a holistic and well managed student experience across Bridgend College.

You will support the Wellbeing Team with initiatives including, attendance and learner voice, engagement initiatives and the Be Active strategy across college. You will have strong customer service skills used to promote student opportunities including NUS and enrichment and monitor activity using college systems.

The successful candidate will assist with supporting activities for specific events such as Fresher's Fayre, wellbeing and Welsh events in collaboration with the equality and diversity calendar. 

If you feel you could contribute to the learning services team at Bridgend College, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date for this role is: 07/07/2019 - 23.59

Gweinyddwr Profiad y Myfyrwyr

Cytundeb Tymor Penodol - Mamolaeth

Mae gennym gyfle tymor penodol i Weinyddwr Profiad y Myfyrwyr ymuno a thim brwdfrydig a chryf ei gymhelliad yng Ngholeg Penybont.

Fel Gweinyddwr Profiad y Myfyrwyr, byddwch yn cefnogi swyddogaethau allweddol ar draws yr adran Gwasanaethau Dysgwyr er mwyn sicrhau profiad myfyrwyr cyfannol sy'n cael ei reoli'n dda ar draws Coleg Penybont.

Byddwch yn cefnogi'r Tim Lles gydag ymgyrchoedd, gan gynnwys presenoldeb a Llais y Dysgwr, ymgyrchoedd ymgysylltu, a'r strategaeth Bod yn Fywiog ar draws y Coleg. 

Bydd gennych sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid cryf ac yn eu defnyddio i hyrwyddo cyfleoedd myfyrwyr gan gynnwys NUS a chyfoethogi, a monitro gweithgarwch trwy ddefnyddio systemau'r Coleg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi gweithgareddau mewn digwyddiadau penodol megis Ffair y Glas, digwyddiadau Lles a digwyddiadau Cymraeg, ar y cyd a'r calendr cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Os ydych chi'n credu y gallwch gyfrannu i'r tim Gwasanaethau Dysgwyr yng Ngholeg Penybont,hoffem glywed gennych!

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod. 

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019

gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac,

dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr,

fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle

ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob
 • pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 07/07/2019