Lecturer in Mathematics

Unqualified: GBP 20,020 - GBP 23,626 per annum (pro rata)

Qualified: GBP 23,626 - GBP 39,401 per annum (pro rata)

An exciting opportunity has arisen within Bridgend College for a part time Lecturer in Mathematics to join our fantastic Skills team.

The Successful candidate will play a lead role in the preparation and delivery of both Numeracy Essential Skills and GCSE Math learning programmes. You will guide students in their academic journey from participating in the recruitment, to working with them through their work to completion. 

If you have the ability to motivate learners of all ages and backgrounds with excellent interpersonal skills, we want to hear from you!

To be considered we ask that you have the following:

 • Knowledge of current WJEC Mathematics and Essential Skills Numeracy up to Level 2 specifications.
 • Degree in Maths or equivalent.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date for this role is: 3rd July 2019

Please apply via the link.

Darlithydd Mathemateg

Digymhwyster: GBP 20,020 - GBP 23,626 y flwyddyn (pro rata)

Cymwysedig: GBP 23,626 - GBP 39,401 y flwyddyn (pro rata)

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont ar gyfer Darlithydd Mathemateg rhan amser i ymuno a'n tim Sgiliau arbennig.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rol arweiniol wrth baratoi a chyflwyno'r rhaglenni Sgiliau Hanfodol Rhifedd a TGAU Mathemateg. Byddwch yn tywys myfyrwyr ar eu teithiau academaidd, o gymryd rhan yn y broses recriwtio i weithio gyda nhw hyd at ddiwedd eu cyrsiau. 

Os yw'r gallu gennych i ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir, ynghyd a sgiliau rhyngbersonol rhagorol, hoffem glywed gennych.

I'ch ystyried, gofynnwn fod y canlynol gennych:

 • Gwybodaeth am y rhaglenni Sgiliau Hanfodol Rhifedd a Mathemateg CBAC presennol hyd at Lefel 2.
 • Gradd Mathemateg neu gyfwerth.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob
 • pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 3 Gorffennaf 2019