Casual Theatre Lighting & Sound Technician

We have a new an exciting opportunity for a Theatre technician to work with us at Bridgend College on a causal basis.

You will be a creative, passionate and flexible individual with the ability to provide high quality technical support for our Sony Theatre based in our Cowbridge Road Campus.

The successful candidate will be competent in either one or more of the following:

 • Lighting
 • Sound operation
 • Stage management
 • Crewing

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date for this role is: 3rd July 2019

Please apply via the link.

Technegydd Golau a Sain Theatr Achlysurol

 Mae gennym gyfle newydd a chyffrous i Dechnegydd Theatr ddod i weithio yng Ngholeg Penybont ar sail achlysurol.

Fe fyddwch yn unigolyn creadigol, angerddol a hyblyg, gyda'r gallu i ddarparu cymorth technegol ansawdd uchel ar gyfer ein Theatr Sony sydd wedi'i lleoli ar ein Campws ar Heol y Bont-faen.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gymwys mewn un neu fwy o'r meysydd canlynol:

 • Goleuo
 • Operadu sain
 • Rheoli llwyfan
 • Criwio

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob
 • ​pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 3 Gorffennaf 2019