Gower College Swansea

Tutor/Assessor in Brickwork

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£23,521.00 - £25,886.00 Per Annum
Posted
18 Jun 2019
Closes
02 Jul 2019
Ref
JUN20194981
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gower College Swansea is seeking a qualified and experienced Tutor/Assessor to join the Brickwork provision within our Construction Learning Area. 

Teaching and assessing learners in Brickwork, you will assess and internally verify portfolios to ensure they meet the requirements of the various external verifiers and awarding bodies. You will also work with customers in industry to maintain and build relationships. 

You will have up to date knowledge of the industry together with a Level 3 or equivalent qualification in Brickwork or a related subject. You will possess a recognised apprenticeship in Brickwork and ideally hold, or be working towards, a recognised teaching qualification and TAQA/V1 award. 

A professional approach and up to date knowledge of the industry is essential, along with the ability to provide a high quality teaching and learning experience for all learners. 

You will have excellent organisational and communication skills, with the ability to work flexibly, on your own initiative and as part of a team. 

Entry Level Welsh Language skills are desirable for this post. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

The College also values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales. 

This is a permanent post with an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Mae Coleg Gwyr Abertawe am benodi Tiwtor/Asesydd cymwysedig a phrofiadol i ymuno â’r ddarpariaeth Gwaith Brics o fewn ein Maes Dysgu Adeiladu. 

Gan addysgu ac asesu dysgwyr mewn Gwaith Brics, byddwch yn asesu ac yn dilysu portffolios i sicrhau eu bod yn bodloni gofynion yr amrywiol wirwyr allanol a chyrff dyfarnu. Byddwch hefyd yn gweithio gyda chwsmeriaid yn y diwydiant i gynnal a meithrin perthynas. 

Bydd gennych wybodaeth gyfredol am y diwydiant ynghyd gymhwyster Lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gwaith Brics neu bwnc cysylltiedig. Byddwch yn meddu ar brentisiaeth gydnabyddedig mewn Gwaith Coed Brics ac yn meddu yn ddelfrydol ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig a gwobr TAQA/V1, neu’n gweithio tuag at y rhain. 

Mae ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfoes am y diwydiant yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddarparu safon uchel o brofiad addysgu a dysgu ar gyfer pob dysgwr. 

Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda'r gallu i weithio'n hyblyg, ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm.

Mae sgiliau Cymraeg lefel mynediad yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Mae hon yn swydd barhaol gyda phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn LGPS a hawl i wyliau hael.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).