Day Nursery and Playscheme Manager

An exciting opportunity has arisen at Bridgend College. We are seeking a person-centred and enthusiastic leader, who is passionate about delivering excellent opportunities for children to thrive and learn in a safe environment.

Bridgend College Day Nursery and Playscheme co-exists on site with Bridgend College, at our Cowbridge Road campus. Established in 1992, our nursery was rated 'Excellent' in our most recent Estyn inspection.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free onsite parking
 • Learning & development opportunities
 • Fantastic annual leave entitlement
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates, Zumba, Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics

Please Note:
The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure.

The closing date for the receipt of expressions of interest for the above vacancy is 27/06/2019.

Rheolwr Meithrinfa Ddydd a Chynllun Chwarae

GBP 28,724 - GBP 31,553 y flwyddyn

Parhaol Llawn Amser 40 Awr yr Wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont. Rydym yn chwilio am arweinydd brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n angerddol dros ddarparu cyfleoedd ardderchog i blant ffynnu a dysgu mewn amgylchedd diogel.

 Mae Meithrinfa Ddydd a Chynllun Chwarae Coleg Penybont yn rhannu safle ar y cyd a Choleg Penybont, ar gampws Heol y Bont-faen. Cafodd ein meithrinfa, a sefydlwyd yn 1992, ei graddio'n 'Ardderchog' yn ein harolygiad diweddaraf gan Estyn.

 Pam Coleg Penybont?

 • Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn
 • yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y
 • blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel
 • staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle
 • ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!
 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol arbennig
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates, Zumba ac Yoga am ddim
 • haglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol

Nodwch: Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn mynegiadau o ddiddordeb yn y swydd uchod yw 27/06/2019.