Gower College Swansea

Quality Monitoring Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£20,020.00 - £21,793.00 Per Annum
Posted
13 Jun 2019
Closes
26 Jun 2019
Ref
JUN20193796
Job Function
Quality and Standards
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are recruiting a Quality Monitoring Officer who will work closely with the Work Based Learning (WBL) Quality & Learning Services Co-ordinator, focusing on the use of data to support the quality improvement across our apprenticeship provision.

The post holder will also work closely with internal and external work based learning delivery partners. The primary functions will be the production, analysis and communication of data-based information to delivery partner teams, managers, and senior managers. The post holder will also be required to liaise closely with the WBL Compliance Team. A key element of the role will be to support the college self-assessment and monitoring processes.

The skills we are looking for are:

 • An ability to apply numeracy skills confidently.
 • Able to work to tight deadlines and produce information to a good standard.
 • Have excellent spoken and written communication skills and an ability to clearly explain data concepts to others.
 • Observe practice and provide constructive feedback to support continuous improvement.
 • Very good interpersonal skills to gain verbal and written feedback from employers and apprentices.
 • Work on own initiative and determine own priorities when required.
 • Have excellent ICT skills – a very good knowledge of MS Office applications (particularly Word and Excel).
 • Have excellent team-working skills and an ability to work confidently with a range of people at all levels within the College and externally.
 • You will also have a knowledge of (or an ability to develop) the use of a range of (software) reporting packages such as Maytas, Smart Assessor, LLWR.
 • Excellent organisational skills and excellent attention to detail.

You will have a Level 3 qualification in Business Admin or equivalent and 5 GCSE passes (grade A-C) including English & Maths or equivalent.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. 

Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please apply via the link.

Rydym yn recriwtio Swyddog Monitro Ansawdd a fydd yn gweithio’n agos gyda’r Cydlynydd Gwasanaethau Dysgu ac Ansawdd Dysgu Seiliedig ar Waith (DSW), gan ganolbwyntio ar ddefnyddio data i helpu i wella ansawdd ar draws ein darpariaeth prentisiaeth.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio’n agos gyda phartneriaid cyflenwi dysgu seiliedig ar waith mewnol ac allanol. Y prif swyddogaethau fydd cynhyrchu, dadansoddi a chyfathrebu gwybodaeth yn seiliedig ar ddata i dimau partner cyflenwi, rheolwyr ac uwch reolwyr. Bydd hefyd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gydgysylltu’n agos â’r Tîm Cydymffurfio DSW. Elfen allweddol o’r rôl fydd cefnogi prosesau hunanasesu a monitro’r coleg.

Y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt yw:

 • Y gallu i gymhwyso sgiliau rhifedd yn hyderus
 • Yn gallu gweithio i derfynau amser tyn a chynhyrchu gwybodaeth i safon dda
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol a’r gallu i egluro cysyniadau data yn glir i eraill
 • Arsylwi ar ymarfer a darparu adborth adeiladol i gefnogi gwelliant parhaus
 • Sgiliau rhyngbersonol da iawn i gael adborth llafar ac ysgrifenedig gan gyflogwyr a phrentisiaid
 • Gweithio ar eich liwt eich hun a phennu eich blaenoriaethau’ch hunan pan fo angen
 • Sgiliau TGCh rhagorol - gwybodaeth dda iawn o gymwysiadau MS Office (yn enwedig Word ac Excel)
 • Sgiliau gwaith tîm ardderchog a’r gallu i weithio’n hyderus gydag amrywiaeth o bobl ar bob lefel yn y Coleg ac yn allanol
 • Bydd gennych wybodaeth hefyd o ddefnyddio amrywiaeth o becynnau adrodd (meddalwedd) fel Maytas, Smart Assessor, LLWR (neu’r gallu i’w datblygu)
 • Sgiliau trefnu rhagorol a manylder ardderchog.

Byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu’r cyfwerth a 5 pas TGAU (gradd A-C) gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu’r cyfwerth.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae’n disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn. 

Mae penodiadau’n amodol ar wiriad DBS manwl.

Similar jobs

Similar jobs