Gower College Swansea

Lecturer in Mathematics

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£20,020.00 - £36,637.00 Per Annum
Posted
13 Jun 2019
Closes
26 Jun 2019
Ref
MAY20190719
Subject Area
Mathematics
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach AS and A Level Mathematics. The ideal candidate should possess a suitable Mathematics degree, have successful experience of teaching A Level Mathematics in a post-16 setting and hold a recognised teaching qualification. The ability to teach GCSE Mathematics would be advantageous. 

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for A Level delivery.

Applications can be submitted in Welsh and those applications will not be treated less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the well-being of young people and expects all staff to share that commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made at the bottom of the pay scale with annual increments on 1 August each year (provided you have completed 6 months service).

Please apply via the link.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus ac ysbrydoledig i addysgu Mathemateg ar lefel Safon Uwch. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd berthnasol mewn Bioleg, profiad llwyddiannus o addysgu Mathemateg ar lefel Safon Uwch mewn amgylchedd ôl-16 a chymhwyster addysgu cydnabyddedig.  Byddai'r gallu i addysgu TGAU Mathemateg yn fanteisiol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd dysgwyr gan ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Mae sicrhau ardderchogrwydd mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd gofyn i chi wneud cyfraniadau llawn i gyfarfodydd tîm, gan effeithio’n bositif ar ansawdd cyffredinol y maes dysgu. 

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gofyn i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar sy’n gallu ennyn diddordeb, ysbrydoli a herio pob dysgwr gyflawni eu potensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da ac yn barod i weithio’n hyblyg. 

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf i weithio ag adran sefydledig mewn Coleg sydd ag enw arbennig am ddarparu cyrsiau Safon Uwch.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).