Gower College Swansea

Facilities Management Trainer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,830.00 - £32,375.00 Per Annum
Posted
13 Jun 2019
Closes
18 Jun 2019
Ref
FEB20199038
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Fixed Term until July 2022

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Facilities Management trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess, and support learners within the sector. Programmes may include Work Based Learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers within the College to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will possess a minimum level 3 qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers (TAQA) award.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post, together with a commitment to undertake the Preparing to Teach qualification (PTTLS).

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess up to level 5. With the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. 
Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.
Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via the link.

Dyma gyfle gwych i Hyfforddwr Rheoli Cyfleusterau cymwysedig ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol. Bydd deiliad y swydd yn gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, sef cangen fasnachol y Coleg. 

Gan weithio o fewn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, byddwch yn marchnata, recriwtio, addysgu, asesi ac yn cefnogi dysgwyr o fewn y sector. Bydd y rhaglenni’n cynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, NVQ, prosiectau a ariennir gan Gyllid Ewropeaidd, yn ogystal â rhaglenni a gweithdai a threfnir o flaen llaw. 

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol o’r fframwaith perthnasol a byddwch yn gallu darparu’r holl gymwysterau ar bob lefel, yn unol â’r fframwaith prentisiaeth berthnasol. Yn ddelfrydol byddwch hefyd yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol rhaglenni prentisiaeth. 

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr a rheolwyr allanol o fewn y Coleg i adnabod a chefnogi datrysiadau hyfforddi, er mwyn cwrdd ag anghenion y sefydliad ac er mwyn cynorthwyo Dilyswyr Mewnol i fodloni anghenion y Dilysydd Allanol a’r cyrff dyfarnu. 

Bydd gennych gymhwyster lefel 3 (o leiaf) mewn maes perthnasol ac yn meddu ar neu’n barod i weithio tuag at gymhwyster Aseswr A1/Dilysydd Mewnol V1 (TAQA). Mae Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C) neu’r cyfwerth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ynghyd ag ymrwymiad i ymgymryd â chymhwyster Paratoi i Addysgu (PTTLS). 

Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau TG cryf, bydd gennych brofiad a chymhwysedd galwedigaethol o asesi hyd at lefel 5. Gyda’r gallu i ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i ddysgwyr, bydd gennych hefyd lygad wych am fanylder ac yn gallu gweithio i gyflawni targedau gan sicrhau ansawdd. 

Mae Sgiliau Iaith Gymraeg Lefel 1 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon (gweler y disgrifyddion Lefel Iaith Gymraeg wedi’u hatodi i’r swydd ddisgrifiad), er dweud hyn, fodd bynnag, ni fyddwn yn diystyru ymgeiswyr sydd yn barod i weithio tuag at ennill cymhwyster Lefel 1.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.  Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.  
Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).