Specific Learning Difficulty (SpLD) Assessor

We are seeking a Specific Learning Difficulties (SpLD) Assessor to join our excellent Additional Learning Support team at Bridgend College.

You will carry out diagnostic testing and screening assessments, ensuring appropriate support strategies can be provided to students with SpLDs; including dyslexia, dyscalculia and dyspraxia, particularly in relation to examination access arrangements.

As a SpLD Assessor, you will respond to referrals by assessing the needs of each learner through consideration of previous evidence/assessment, and carrying out screening and diagnostic testing where required to ensure that appropriate support is implemented. 

You will have the ability and motivation to actively seek to improve the service by networking and sharing practices with other education providers, working in partnership with schools to share information, including the transfer of agreed examination access arrangements from school to college.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce,
 • Free parking,
 • Fantastic Learning & development opportunities,
 • Very generous annual leave entitlement ,
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!),
 • Free access to the Gym suite,
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Closing date of applications is: 6th June 2019

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Please apply via the link.
 

Aseswr Anawsterau Dysgu Penodol (SpLD)

Mae cyfle cyffrous gennym yng Ngholeg Penybont i Aseswr Anawsterau Dysgu Penodol ymuno a thim Cymorth Dysgu Ychwanegol cryf eu cymhelliad.

Prif ddiben y swydd yw cwblhau profion diagnostig ac asesiadau sgrinio yn ol yr angen, er mwyn sicrhau y gellir darparu strategaethau cymorth priodol i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol (SpLD), gan gynnwys dyslecsia, dyscalcwlia a dyspracsia.

Fel Aseswr SpLD, byddwch yn ymateb i atgyfeiriadau trwy asesu anghenion pob dysgwyr drwy ystyried tystiolaeth/asesiadau blaenorol, ac yn cwblhau profion diagnostig a sgrinio yn ol yr angen er mwyn sicrhau bod cymorth priodol yn cael ei roi ar waith. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am adolygu'r holl gymorth ar gyfer anawsterau dysgu penodol, a chynnydd y dysgwr trwy gydol y flwyddyn, ac yn ymgysylltu ag adrannau Cymorth Dysgu eraill i sicrhau bod strategaethau cyson yn cael eu defnyddio. 

Bydd y gallu a'r cymhelliad gennych i geisio gwella'r gwasanaeth trwy rwydweithio a rhannu arferion gyda darparwyr addysg eraill, gan gynnwys cydweithio ag ysgolion er mwyn rhannu gwybodaeth a datblygu systemau ar gyfer parhau trefniadau hygyrchedd arholiadau.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2-3 diwrnod o wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 6 Mehefin 2019

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.