Technician in Heavy Vehicle

We are currently recruiting for a Technician in Heavy Vehicle to become a part of a fantastic engineering team at Bridgend College. The position involves general maintenance together with the preparation and setting up of materials for a range of Vehicle based class work, demonstrations, experimental work and practical exercises for our vehicle related programmes. The opportunity for further training and development will be available for the successful candidate 

Role Requirements:

 • Someone who is enthusiastic and who works well with others,
 • Proactive work ethic,
 • Natural ability to support and motivate,
 • An efficient & effective work ethic,
 • Educated to minimum of Level 3 standard (or equivalent),
 • Good general workshop skills, to include the ability to maintain and repair vehicles and various machinery.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce,
 • Free parking,
 • Fantastic Learning & development opportunities,
 • Very generous annual leave entitlement,
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!),
 • Free access to the Gym suite,
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date of applications is: 2 June 2019

 Please apply via the link.

Technegydd Cerbydau Trwm

Rydym yn chwilio am Dechnegydd Cerbydau Trwm i ymuno a thim peirianneg gwych yng Ngholeg Penybont. Mae'r swydd yn cynnwys cynnal a chadw cyffredinol ynghyd a pharatoi a gosod deunyddiau ar gyfer amrywiaeth o waith dosbarth, arddangosfeydd, gwaith arbrofol a gwaith ymarferol ar gyfer ein rhaglenni sy'n ymwneud a cherbydau. Bydd cyfle ar gyfer hyfforddiant a datblygiad pellach ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus. 

Gofynion y Swydd:

 • Person sy'n frwdfrydig ac sy'n gweithio'n dda gydag eraill
 • Etheg gwaith rhagweithiol
 • Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi
 • Etheg gwaith effeithiol ac effeithlon
 • Wedi derbyn addysg hyd at safon Lefel 3 o leiaf (neu gyfatebol)
 • Sgiliau gweithdy cyffredinol da, gan gynnwys y gallu i gynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau a pheiriannau amrywiol 
 • I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod:
 • Pecyn gwybodaeth swydd.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2-3 diwrnod o
 • wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd,
 • personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 2 Mehefin 2019