Hourly Paid Lecturer in Fine Art & Ceramics

Unqualified: £20,020 - £23,626 per annum (pro rata)
Qualified: £23,626 - £39,401 per annum (pro rata)

We have an exciting opportunity for an Fine Art & Ceramics Lecturer at Bridgend College to join a fantastic, highly motivated Art team.

We are looking for candidates that will bring their focus as an artist upon students engaged with aspects or combinations of Fine Art & Ceramics. We ask that you have a good knowledge of all aspects of Art and Design and Ceramics, such as mould making, firing, fabrication, alchemy and throwing.

As a Lecturer in Fine Art & ceramics, you will have substantial experience of using initiative, creativity and judgement when delivering activities in an area that fits with the Curriculum.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date of applications is: 2 June 2019

Please apply via the link.
 

Darlithydd Celfyddyd Gain a Chrochenwaith a delir yn ol yr awr

Mae cyfle cyffrous gennym yng Ngholeg Penybont ar gyfer Darlithydd Celfyddyd Gain a Chrochenwaith i ymuno a thim Celf gwych a chryf eu cymhelliad.

Rydym y chwilio am ymgeiswyr a fydd yn dod a'u ffocws fel artistiaid i fyfyrwyr sy'n

ymgysylltu ag agweddau neu gyfuniadau o Gelfyddyd Gain a Chrochenwaith. Gofynnwn fod gennych wybodaeth gadarn am bob agwedd ar Gelf a Dylunio a Chrochenwaith, megis creu mowldiau, tanio, ffabrigo, alcemi a thaflu.

Fel Darlithydd Celfyddyd Gain a Chrochenwaith, bydd gennych brofiad helaeth o

ddefnyddio'ch blaengarwch, eich creadigrwydd a'ch barn wrth gyflwyno gweithgareddau mewn maes sydd gweddu a'r cwricwlwm.

Os credwch y gallwch gyfrannu at ddysgu at addysgu yn y maes hwn, hoffem glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2-3 diwrnod o
 • wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd,
 • personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 2 Mehefin 2019