Gower College Swansea

Lecturer in Physics

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£20,020 - £36,637 Per Annum
Posted
15 May 2019
Closes
28 May 2019
Subject Area
Science
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach AS and A Level Physics. The ideal candidate should possess a suitable Physics degree, have successful experience of teaching A Level Physics in a post-16 setting and hold a recognised teaching qualification.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year. Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for A Level delivery.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please apply via a link.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig i addysgu Ffiseg ar lefel Safon Uwch. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd Ffiseg addas, profiad llwyddiannus o addysgu Ffiseg ar lefel Safon Uwch mewn amgylchedd ôl-16 ac yn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd safonol ymuno ag adran sefydledig a chyfle i weithio mewn Coleg sydd ag enw arbennig o dda am ddarparu addysg Safon Uwch.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, ac yn monitro cynnydd dysgwyr gan ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd gofyn i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm, gan effeithio’n bositif ar safon gyffredinol maes y pwnc hwn.

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gofyn i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar sy’n gallu ymgysylltu, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau cryf a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).