ALN Assistive Technology Lead

An exciting opportunity has arisen within Bridgend College for an Assistive Technology Coordinator, based within the Additional Learning Needs Support Team.

The successful candidate will play a lead role in providing specialist assistive technology support to students to remove learning barriers across all Bridgend College campuses. As a new role within the college, it is an exciting project for the right candidate to build and develop. The role will also involve working with colleagues to raise awareness of the beneficial use of Assistive Technology throughout the college.

Assistive technology will form an intrinsic part of the specialist support package for learners with Additional Learning Needs and will be based upon a clear understanding of individual need in order to plan, provide and review person centred support.

To be considered, we are looking for:

 • Experience of working with young people within Post 16 Education/ HE Sector
 • Knowledge of and experience of using current assistive technology (software and hardware) available to support learners with additional learning needs and disabilities
 • Understanding of the needs of learners with ALN
 • Work with young people with Additional Learning Needs and Disability
 • Experience of multi-agency liaison
 • Educated to degree level 
 • A-C Maths and English or Welsh GCSE
 • Qualification or training relating to IT/Computing
 • Assistive technology related training

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free parking
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Very generous annual leave entitlement 
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities. 

Closing date for this role is: 28th May 2019.

Please apply via the link.

 

Arweinydd Technoleg Gynorthwyol

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont ar gyfer Cydlynydd Technoleg Gynorthwyol a fydd yn gweithio fel rhan o'r Tim Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rol flaenllaw wrth ddarparu cymorth technoleg gynorthwyol arbenigol i fyfyrwyr er mwyn cael gwared a rhwystrau i ddysgu ar draws pob un o gampysau Coleg Penybont. Fel rol newydd yn y coleg, mae hwn yn brosiect cyffrous i'r ymgeisydd cywir ei adeiladu a'i ddatblygu. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth am y manteision o ddefnyddio Technoleg Gynorthwyol yn y coleg.

Bydd technoleg gynorthwyol yn rhan hanfodol o'r pecyn cymorth arbenigol i ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac fe fydd yn seiliedig ar ddealltwriaeth eglur o anghenion unigol er mwyn cynllunio, darparu ac adolygu cymorth sy'n ffocysu ar unigolion.

Gofynion y swydd

 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc yn y sector ol-16 / Addysg Uwch.
 • Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio technolegau cynorthwyol (meddalwedd a chaledwedd) presennol sydd ar gael i gefnogi dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.
 • Dealltwriaeth o anghenion dysgwyr sydd ag ADY.
 • Gweithio gyda phobl ifanc sydd ag ADY ac anableddau.
 • Profiad o gyfathrebu a nifer o asiantaethau.
 • Addysg hyd at lefel gradd.
 • TGAU gradd A-C mewn Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg.
 • Cymhwyster neu hyfforddiant sy'n gysylltiedig a TG/Cyfrifiadura.
 • Hyfforddiant sy'n gysylltiedig a thechnoleg gynorthwyol.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times! 

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2-3 diwrnod o wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd. 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw: 28 Mai 2019.