Service Desk Analyst

The IT department at Bridgend College are seeking a customer focused individual to join their dynamic team.

You will be the first point of contact for all the college's users including staff and students. This consists of logging helpdesk calls, troubleshooting on a lower level and supporting users by assessing and directing the issue to the appropriate member of the team. We ask that you possess a passion and understanding of technology on all levels and continually strive to improve.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently crowned TES 2019 FE College of the year! We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many; as learners, staff and our college as a whole, including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce,
 • Free parking,
 • Fantastic Learning & development opportunities,
 • Very generous annual leave entitlement,
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2-3 days Annual leave days taken!),
 • Free access to the Gym suite and climbing wall,
 • Free Pilates, Zumba & Yoga sessions,
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Closing date of applications is: 05 May 2019

This post is subject to a satisfactory adult and child enhanced disclosure (DBS)
 

Dadansoddwr Desg Wasanaeth

Graddfa gyflog: GBP 17,736 - GBP 18,601 y flwyddyn

Llawn amser, 37 awr yr wythnos - Parhaol 

Mae'r adran TG yng Ngholeg Penybont yn chwilio am unigolyn sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno a'u tim deinamig.

Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i holl ddefnyddwyr y coleg, gan gynnwys staff a

myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys cofnodi galwadau ffon i'r ddesg gymorth, datrys problemau lefel isel, a chefnogi defnyddwyr trwy asesu a chyfeirio materion at aelodau priodol y tim.  Gofynnwn i chi feddu ar frwdfrydedd a dealltwriaeth am dechnoleg ar bob lefel, a'ch bod chi'n wastad yn ymdrechu i wella.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parciau am dim
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y gwyliau ym mis Rhagfyr (gan ddefnyddio 2 neu 3 diwrnod gwyliau blynyddol yn unig!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates, Zumba a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr - er mwyn roi cymorth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol, a phroffesiynol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw: 05 Mai 2019

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.