Casual Refectory Assistant*

Current hours of work - 18 hours:

Monday to Thursday 4-7 - Bridgend coffee shop

Friday - 8.30-2.30 - Queens Road Campus

We are on the lookout for a Refectory assistant to join a vibrant and enthusiastic catering team at Bridgend College.

You will assist with preparing hot & cold food and beverages at the college, as well as participating with the upkeep of refectory to maintain it high hygiene standards.

If you have great customer service skills and like working within catering, we want to hear from you!

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work! 

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Free onsite parking
 • Learning & development opportunities
 • Fantastic annual leave entitlement 
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2/3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates, Zumba & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure. 

The closing date for the receipt of expressions of interest for the above vacancy is Wednesday 27th March 2019.

Please apply via the link.

*Cynorthwyydd Ffreutur Achlysurol

Oriau gwaith ar hyn o bryd: 18 awr:

Dydd Llun i Ddydd Iau 4-7 - Siop goffi Campws Penybont

Dydd Gwener 8:30-2:30 - Campws Heol y Frenhines

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Ffreutur i ymuno a thim arlwyo bywiog a brwdfrydig yng Ngholeg Penybont.

Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi bwyd a diodydd poeth ac oer yn y coleg, yn ogystal a chyfrannu at gadw'r ffreutur yn lan er mwyn cynnal safonau hylendid uchel.

Os oes sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych gyda chi, ac rydych yn mwynhau gweithio yn y maes arlwyo, hoffem glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
 • Hawl gwyliau blynyddol arbennig
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y Nadolig (gan ddefnyddio dim ond 2/3 diwrnod o wyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates, Zumba ac Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol

Nodwch: Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn mynegiadau o ddiddordeb yn y swydd uchod yw: Dydd Wener 27 Mawrth 2019.