Casual Classroom Support Worker*

Various ad hoc hours available

You will support students with additional needs, in the classroom, assisting with their physical and emotional well-being including all aspects of personal care and note taking. With a relevant Level 2 qualification you will have experience of working with learning disabilities. You will have good IT, communication and note taking skills and be prepared to work flexibly.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Extremely generous annual leave entitlement 
 • Shut down for 2 weeks over festive period (Only 2/3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates, Zumba & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Closing date: Sunday 24th March 2019 23:59

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Support Worker with the Education Workforce Council.

Please apply via the link.

 

*Gweithiwr Cymorth Ystafell Ddosbarth

Oriau ad hoc gwahanol ar gael

Byddwch yn cefnogi myfyrwyr gydag anghenion ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth, gan eu cynorthwyo gyda'u llesiant corfforol ac emosiynol yn cynnwys pob agwedd o ofal personol a chadw nodiadau. 

Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol, bydd gennych brofiad o weithio gydag anableddau dysgu. Bydd gennych sgiliau da mewn technoleg gwybodaeth, cyfathrebu a chadw nodiadau ac yn barod i weithio'n hyblyg.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hawl gwyliau blynyddol hael iawn 
 • Cau'r coleg am bythefnos dros y gwyliau ym mis Rhagfyr (gan ddefnyddio 2 neu 3 diwrnod gwyliau blynyddol yn unig!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates, Zumba a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr - er mwyn roi cymorth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol, a phroffesiynol.

Dyddiad cau: 24 Mawth am 23.59

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig a chofrestru fel Swyddog Cymorth Addysg Bellach gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg.