Gower College Swansea

0.5 Lecturer - Bridge Programme (Health and Care)*

Location
Tycoch
Salary
£19,343 - £35,919 per annum
Posted
18 Jan 2019
Closes
24 Jan 2019
Job Level
Lecturer, Tutor
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

An exciting opportunity has arisen to support the growth of the Bridge Programme at the College. The College is seeking a qualified, committed and highly motivated individual to deliver a range of units on the Level 1 Bridge programme, which supports those learners who are high risk of becoming NEET.

The successful candidate will possess excellent classroom management skills coupled with the tenacity, commitment and patience to deal with Learners with challenging behaviour.

You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate students and to create a positive learning environment and support a learner’s potential. You will also be required to undertake a personal tutor role.

You will be qualified to degree level with solid experience of working in a relevant role and be qualified to teach levels 1-5. You will possess/or be prepared to work towards a recognised teaching qualification and be able to adapt your teaching style to meet the needs of a variety of different age groups.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.

The College also values the diversity of its workforce and welcome applications from all sections of the community.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

It is anticipated that interviews will be held on 31st January 2019.

To view more details and make your online application, please visit our vacancy page via the Apply link.

 

 

*0.5 Darlithydd - Rhaglen Bontio

Dyma gyfle gwych i gefnogi tyfiant Rhaglen Bontio’r Coleg. Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn cymwys, ymrwymedig a brwdfrydig i ddarparu amryw o unedau Lefel 1 ar gyfer y Rhaglen Bontio. Mae’r rhaglen yn cynnig cymorth i ddysgwyr sy’n wynebu risg uchel o fod yn NEET.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar sgiliau rheoli dosbarth ardderchog, ynghyd â dygnwch, ymrwymiad ac amynedd er mwyn delio â dysgwyr sydd ag ymddygiad heriol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu gwahanol, gan gynnwys defnydd effeithiol o TG i sicrhau rhagoriaeth a chyflawni targedau’r cwrs ar gyfer dargadwedd a chyrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr clir, byddwch yn gallu ysbrydoli myfyrwyr gan greu awyrgylch ddysgu bositif, ac yn gallu cefnogi potensial y myfyrwyr yn ogystal. Bydd gofyn i chi hefyd ymgymryd â rôl tiwtor personol.

Bydd gennych radd ac yn gymwys i ddysgu plant o lefelau 1-5, byddwch hefyd yn meddu ar brofiad weithredol cryf mewn rôl berthnasol. Byddwch yn meddu ar/neu’n barod i weithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig ac yn gallu addasu eich arddull addysgu i gwrdd ag anghenion amrywiaeth o wahanol grwpiau oedran.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chaiff y ceisiadau hynny eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r Coleg hefyd yn gwerthfawrogi amrywiaeth ei weithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae Coleg Gwyr Abertawe wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo llesiant pobl ifanc ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwnnw. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manylach a rhaid cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar 31 Ionawr 2019.