Development and Progression Coach*

Part time (18.5 hours per week, Term Time Only (40 weeks per annum).

Fixed term until 31st August 2018. 

The Development and Progression Coach role is to provide skills support and development (literacy, numeracy, digital literacy and employability) for learners via whole class support sessions. Development and Progression Coaches will work closely with lecturing staff to prepare and deliver support sessions that will:

 • Assist learners to progress successfully through their studies
 • Prepare learners for employment or progression in education
 • Support learners' progress across the four skills (literacy, numeracy, digital literacy and employability)

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning &development opportunities
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and you will be required to register with the Education Workforce Council (EWC) prior to commencing with us.

Please apply via the link.

 

*Hyfforddwr Datblygiad a Dilyniant

0.5 FTE (18.5 awr yr wythnos), Yn Ystod y tymor Yn Unig (40 wythnos).

Cyfnod penodol hyd at 31 Awst 2019.

Diben y rol Hyfforddwr Datblygiad a Chynnydd yw darparu cymorth a datblygiad sgiliau (llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd) i ddysgwyr ar ffurf sesiynau cymorth a fydd yn cael eu cyflwyno i ddosbarthiadau cyfan. Bydd Hyfforddwyr Datblygiad a Chynnydd yn gweithio'n agos gyda staff darlithio er mwyn paratoi a chyflwyno sesiynau cymorth a fydd yn:

 • Cynorthwyo dysgwyr i wneud cynnydd llwyddiannus yn eu hastudiaethau
 • Paratoi dysgwyr ar gyfer y byd gwaith neu i barhau mewn addysg
 • Cefnogi cynnydd dysgwyr ar draws y pedair sgil (llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd)

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - rhoi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Nodwch: Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol, a bydd rhaid i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn cychwyn yn y swydd.