Nursery Nurse (Maternity Cover)*

37 Hours per week / Fixed Term until 31st August 2018.

We are recruiting for an enthusiastic and hard-working nursery nurse to join our outstanding team at Bridgend College Day Nursery.

Your responsibilities will include working alongside other nursery staff under a strong leadership team to ensure the smooth day to day running of the nursery. You will ensure that the children feel safe and stimulated. You will be proactive in undertaking activities, progressing them through play, to reach consistent milestones.

Ideally we ask that you have the relevant childcare qualification, have excellent communications skills and experience of working with children ages 0-5.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly,dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Free access to the Gymsuite and climbing wall
 • Free Pilates & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.Job Information Pack

If you have a genuine passion for working with young children, with an upbeat, positive manner, we want to hear from you!

Please note: Bridgend College Day Nursery is committed to safeguarding children, therefore all applicants will be vetted and are subjected to reference and enhanced DBS checking.

Date of interview: Monday 17th December 2018.

 

*Nyrs Feithrin (Dros Gyfnod Mamolaeth)

37 awr yr wythnos / Cyfnod Penodol hyd at 31 Awst 2018.

Rydym yn chwilio am nyrs feithrin frwdfrydig sy'n gweithio'n galed i ymuno a'n tim arbennig ym Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont. Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys gweithio ochr yn ochr a staff meithrin eraill o dan dim arwain cryf er mwyn sicrhau bod y feithrinfa'n gweithio heb drafferth o ddydd i ddydd. 

Byddwch yn sicrhau bod y plant yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu symbylu. Fe fyddwch yn rhagweithiol wrth ymgymryd a gweithgareddau, ac yn helpu'r plant wneud cynnydd drwy chwarae a chyrraedd cerrig milltir cyson. Yn ddelfrydol, gofynnwn fod cymhwyster gofal plant perthnasol gyda chi, yn ogystal a sgiliau cyfathrebu rhagorol, a phrofiad o weithio gyda phlant rhwng 0 a 5 oed. 

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn golegarobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - feldys gwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi ynyr 28ain safle ar restr 100 Lle Gorau i Weithio y Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates a Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - rhoi cefnogaeth a chyngorar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.Pecyn Gwybodaeth Swydd

Os oes awch gwir gyda chi am weithio gyda phlant ifanc, ac agwedd lawen a chadarnhaol, hoffem glywed gennych!

Nodwch: Mae Meithrinfa Ddydd Coleg Penybont wedi ymrwymo i ddiogelu plant, felly bydd yr holly mgeiswyr yn cael eu pwyso a'u mesur, a bydd eu penodiad yn amodol ar eirda agwiriad DBS estynedig.

Dyddiad Cyfweld: Dydd Llun 10 Rhagfyr 2018.