Work Based Learning Assessor: Construction Plant Maintenance and Repair*

Working with young people, apprentices and mature candidates you will become an integral part of the Work Based Assessor delivery and assessment team. You will be responsible for assessing construction plant maintenance to QCF Level 3 in the workplace. We ask that you will have recent occupational competence in construction plant maintenance and repair experience in Heavy/Light Vehicle Maintenance is desirable.    

You will be educated to QCF Level 3 or equivalent and have relevant assessor awards or be prepared to undertake training to achieve within the first six months of employment. You will be required to visit employers across a wide geographical area.    

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Up to 32 days annual leave!
 • December holidays shut down for 2 weeks (Only 2/3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics  

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and you will be required to register with the Education Workforce Council (EWC) prior to commencing with us.

*Aseswr Dysgu Seiliedig ar Waith: Cynnal ac Atgyweirio Peiriannau Adeiladu  

Gan weithio gyda phobl ifanc, prentisiaid ac ymgeiswyr h?n, byddwch chi'n dod yn rhan annatod o'r tim darparu ac asesu Dysgu Seiliedig ar Waith.  

Byddwch yn gyfrifol am asesu cynhaliaeth a chadwraeth y peiriannau adeiladu hyd at QCF Lefel 3.  Rydym yn gofyn bod cymhwysedd galwedigaethol diweddar gennych mewn cynhaliaeth a chadwraeth peiriannu adeiladu, ac mae profiad o atgyweirio yn y maes Cynnal a Chadw Cerbydau Trwm/Ysgafn yn ddymunol.  

Bydd addysg hyd at QCF Lefel 3 neu gyfwerth gennych, ynghyd a dyfarniadau aseswyr perthnasol, neu fe fyddwch yn barod i ymgymryd a hyfforddiant er mwyn cyflawni'r rhain o fewn eich chwe mis cyntaf yn y swydd.  Bydd gofyn i chi ymweld a chyflogwyr ar draws ardal eang.  

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhestru'n #28 ar y rhestr 100 Lle Gorau i weithio gan The Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol!
 • Cau'r safle am bythefnos ym mis Rhagfyr (gan ddefnyddio dim ond 2/3 diwrnod gwyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates ac Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - yn rhoi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol

Yh Nodwch: Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol a bydd rhaid i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn cychwyn yn y swydd.