Work Based Learning Trainer - Leadership and Management*

As a Work Based Learning Trainer, you will plan, design, deliver and evaluate flexible leadership and management programmes tailored to the needs of internal and external stakeholders. You will deliver inspirational training and identify and actively seek opportunities to work with new employers to secure the continued growth of Bridgend College's Leadership and Management programmes.

We would like you to hold a Level 7 qualification or equivalent in leadership or management and a full TAQA Level 3 or Level 4 IQA in addition to a teaching qualification is desirable. With the ability to relate to a wide and diverse student population and you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

Why Bridgend College?

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Up to 32 days annual leave!
 • December holidays shut down for 2 weeks (Only 2/3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates & Yoga sessions
 • Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and you will be required to register with the Education Workforce Council (EWC) prior to commencing with us.

 

*Hyfforddwr Llawn Amser - Arwain a Rheoli 

Byddwch yn cynllunio, dylunio, darparu a gwerthuso rhaglenni arwain a rheoli hyblyg sydd wedi'u teilwra i anghenion rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch yn darparu hyfforddiant ysbrydoledig ac yn nodi ac yn chwilio'n weithredol am gyfleoedd i weithio gyda chyflogwyr newydd er mwyn sicrhau twf parhaus rhaglenni Arwain a Rheoli Coleg Penybont.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 7 neu gyfwerth o leiaf yn y maes arwain neu reoli, ac mae IQA TAQA Lefel 3 neu Lefel 4 llawn yn ogystal a chymhwyster addysgu yn ddymunol. Gyda'r gallu i gysylltu a phoblogaeth myfyrwyr eang ac amrywiol, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oedran a chefndir.

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhestru'n #28 ar y rhestr 100 Lle Gorau i weithio gan The Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol
 • Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol!
 • Cau'r safle am bythefnos ym mis Rhagfyr (gan ddefnyddio dim ond 2/3 diwrnod gwyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates ac Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - yn rhoi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Nodwch: Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, a thalu cost eich ffi gofrestru flynyddol. Mae'r swydd uchod yn ddarostyngedig i ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol cyn dechrau'r gwaith.