Work Placement Officer Enhanced Engineering & IT Programme*

(0.8 FTE; 29.6 hours per week.)

We are currently searching for Work Placement Officer in Enhanced Engineering and I.T Programme to become a part of a fantastic team at Bridgend College.   

The position is for someone that source and regularly monitor work placements for EEP students based in the Engineering and IT department.  

You will ensure that appropriate administration and documentation is completed. We ask that you have at least 4 GCSEs, grade C or above, or an equivalent, relevant vocational qualification. Full craft status is an appropriate engineering field is desirable.  

Why Bridgend College?  

We are a Further Education College recently awarded Double Excellent by Estyn. We are proud to call ourselves an award winning college and, over the last few years, we have won many awards - as learners, staff and our college as a whole including being awarded #28 in The Times Top 100 Best Places to Work!  

 • An innovate, friendly, dynamic workforce
 • Creative freedom
 • Fantastic Learning & development opportunities
 • Up to 32 days annual leave!
 • December holidays shut down for 2 weeks (Only 2/3 days Annual leave days taken!)
 • Free access to the Gym suite and climbing wall
 • Free Pilates & Yoga sessions Employee Assistance programme - To give support & advice on all health, personal and professional topics.

The closing date for the receipt of applications for the above vacancy is: Wednesday, 17th October 2018, 23.59hrs  

Please Note: The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and you will be required to register with the Education Workforce Council (EWC) prior to commencing with us.  

*Swyddog Lleoliad Gwaith - Rhaglen Beirianneg Uwch a T.G.

(0.8 FTE; 29.6 awr yr wythnos) 

Rydym yn chwilio am Swyddog Lleoliad Gwaith - Rhaglen Peirianneg Uwch a T.G. i ddod yn rhan o'r tim anhygoel yng Ngholeg Penybont.   

Mae'r swydd ar gyfer rhywun sy'n dod o hyd i ac yn monitro lleoliadau gwaith yn rheolaidd ar gyfer myfyrwyr Peirianneg Uwch sydd yn yr adran Beirianneg a T.G.   Byddwch yn sicrhau bod gweinyddiaeth a dogfennaeth priodol yn cael eu cwblhau. Rydym yn gofyn bod gennych chi o leiaf 4 TGAU, gradd C neu uwch, neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol cyfatebol. Mae statws crefft llawn mewn maes peirianneg priodol yn ddymunol.  

Pam Coleg Penybont? 

Rydym yn Goleg Addysg Bellach a raddiwyd yn Ddwbl Rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhestru'n #28 ar y rhestr 100 Lle Gorau i weithio gan The Times!

 • Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
 • Rhyddid creadigol Cyfleoedd dysgu a datblygu gwych
 • Hyd at 32 diwrnod o wyliau blynyddol!
 • Cau'r safle am bythefnos ym mis Rhagfyr (gan ddefnyddio dim ond 2/3 diwrnod gwyliau blynyddol!)
 • Mynediad am ddim i'r gampfa a'r wal ddringo
 • Sesiynau Pilates ac Yoga am ddim
 • Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - yn rhoi cefnogaeth a chyngor ar bob pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am y swydd wag uchod yw Dydd Mercher 17ain Hydref 2018 am 23.59  

Nodwch: Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, a thalu cost eich ffi gofrestru flynyddol. Mae'r swydd uchod yn ddarostyngedig i ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol cyn dechrau'r gwaith.