Tutor Assessor in Childcare*

Location
Tycoch Campus
Salary
£23,060 - £25,378 per annum
Posted
06 Aug 2018
Closes
02 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting opportunity has arisen to join a successful team as a Tutor/Assessor in Childcare. The successful candidate will assess and deliver to learners within the Children’s Care, Learning and Development (CCLD) sector via work based learning and part-time programmes at Levels 2, 3 and 5. The post will also include the delivery and assessment of Essential Skills qualifications.

You will be instrumental in supporting the learner to achieve the corresponding qualification and work with employers to ensure organisational and individual goals are met.

With experience of working in the child care sector and an understanding of the qualifications, you will ideally possess a Level 5 qualification. An A1 Assessor award would also be desirable together with the competence to deliver and assess NVQs up to Level 5. Level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification is essential for this post.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver sessions to a high standard in order to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner. With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 3 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

We offer the following benefits: 

28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

To view more details and make your online application, please visit our vacancy page via the Apply link.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

 

 

*Tiwtor/Aseswr mewn Gofal Plant

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm llwyddiannus fel Tiwtor/Aseswr mewn Gofal Plant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn asesu ac yn cyflwyno i ddysgwyr yn y sector Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant drwy raglenni dysgu seiliedig ar waith a rhan-amser ar lefelau 2, 3 a 5. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol a’u hasesu.

Byddwch yn allweddol wrth gefnogi’r dysgwr i ennill cymhwyster cyfatebol a gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau y cyrhaeddir amcanion sefydliadol ac unigol.

Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gofal plant a dealltwriaeth o’r cymwysterau ac, yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster lefel 5. Byddai cymhwyster Asesu A1 hefyd yn ddymunol, ynghyd â’r cymhwysedd i gyflwyno ac asesu NVQ hyd at lefel 5. Mae Lefel 2 (TGAU neu gyfatebol) mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau hyfforddiant a arweinir (ILT) a bydd gennych y gallu i gyflwyno sesiynau o safon er mwyn ysgogi ac ysbrydoli’r dysgwyr gan drosglwyddo gwybodaeth iddynt. Byddwch yn drylwyr, yn uchelgeisiol o ran targedau a byddwch yn canolbwyntio’n gryf ar ansawdd.

Ystyrir y swydd hon yn swydd lle mae’r Gymraeg hyd at Lefel 3 yn hanfodol (gweler y Disgrifydd Lefel Iaith Gymraeg sy’n atodedig i’r swydd ddisgrifiad). Fodd bynnag, byddem hefyd yn hoffi clywed gan ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond yr hoffent weithio tuag ati.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymroddedig i ddiogelu pobl ifanc a hyrwyddo eu lles, a disgwylir i staff fod yr un mor ymroddedig. Mae penodiadau’n amodol ar wiriad lawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a bydd angen cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru.