Learning Support Assistant - schools programme 14-16 (Cynorthwyydd Cymorth Dysgu)

Location
Swansea
Salary
£8.75 - £9.74 per hour
Posted
09 Apr 2018
Closes
23 Apr 2018
Ref
APR20180676
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

The roles will be for between 18-30 hours per week, over 5 days, term time only (36 weeks per academic year).

Fixed term until the end of the academic year.

You will be working alongside lecturing staff in the workshop and classroom in order to support the learning of school students aged 14-16 who attend the College as part of the schools Programme. You will be responsible for providing educational and behavioural support for these students, many of whom have difficulty accessing the curriculum due to social and emotional issues.

You will provide one-to-one or small group support under the direction of the lecturer in the classroom, assisting with the development of the learners’ literacy and numeracy skills and social skills. You will also support the learners outside the classroom as required e.g. on college trips, in public spaces, during lunch breaks and on journeys as necessary. 

You will be educated to GCSE level with passes in Maths and English (grades A-C) or equivalent. Experience of working with students with challenging behaviour in a youth work/coaching capacity would be a distinct advantage. 

The successful candidate will need to register with the Education Workforce Council (EWC) and be subject to an Enhanced DBS Disclosure.

 

 

Bydd y swyddi ar gyfer 18-30 awr yr wythnos, dros 5 diwrnod, yn ystod y Tymor yn unig (36 wythnos i bob blwyddyn academaidd). 

Tymor penodol hyd ddiwedd y flwyddyn academiadd.

Byddwch yn cydweithio â staff darlithio yn y gweithdy a’r ystafell ddosbarth er mwyn cefnogi dysgu disgyblion ysgol 14-16 sy’n mynychu’r Coleg fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion. Byddwch yn gyfrifol am roi cymorth addysgol ac ymddygiadol i’r myfyrwyr hyn, y mae llawer ohonynt yn ei chael yn anodd dysgu’r cwricwlwm oherwydd materion cymdeithasol ac emosiynol. 

Byddwch yn darparu cymorth un i un neu gymorth grwp o dan gyfarwyddyd y Darlithydd yn yr ystafell ddosbarth, helpu gyda datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd a sgiliau cymdeithasol y dysgwyr. Byddwch hefyd yn cefnogi’r dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel sy’n ofynnol e.e. ar dripiau’r Coleg, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyl cinio ac ar deithiau yn ôl yr angen. 

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel TGAU ac wedi llwyddo mewn Mathemateg a Saesneg (graddau A-C) neu’r cyfwerth. Byddai profiad o wneud gwaith ieuenctid/hyfforddi gyda myfyrwyr ag ymddygiad heriol yn fantais amlwg. 

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) a bod yn destun Datgeliad DBS Manwl.